Spletno stran odprite s sodobnejšim brskalnikom, obstoječ žal ne omogoča delovanja in prikaza strani.

logo logo

Project SODELOVALNICA (»Collaboratory«) is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Social Fund.

Angleški Raziskava: prenos znanja in veščin s starejših na mlajše zaposlene boljši kot obratno

24.9.2020

Za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju je pod okriljem projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo avgusta 2020 potekala raziskava javnega mnenja 'Medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu'. Pokazala je, da obstaja v kolektivih še veliko priložnosti za krepitev obratnega mentorstva. Anketiranci se namreč v višji meri strinjajo s tem, da imajo podjetja dober prenos znanja in veščin s starejših na mlajše zaposlene, kot v obratni smeri.

Starejši zaposleni prenaša znanje na mlajšega

Raziskava je razgrnila trenutna stališča o medgeneracijskem sodelovanju na delovnem mestu med anketiranci v Sloveniji. V raziskavi, ki jo je družba Aragon izvedla avgusta 2020 na spletnem panelu Plusplet, je sodelovalo 605 anketirancev v starosti od 20 do 70 let, od tega 379 zaposlenih oseb. Od tega jih večina (70 %) dela v kolektivih, kjer so zaposleni stari med 31 in 55 let, 58 % vprašanih pa je zaposlenih v podjetju z vsaj 51 ali več zaposlenimi. Struktura vzorca po spolu, starosti in regiji ustreza splošni populaciji.

Mlajši zaposleni bolj dovzetni za učenje, starejši slovijo po izkušenosti

Rezultati kažejo, da večina vseh vprašanih (84,3 %) meni, da je starejša zaposlena oseba stara 51 let in več. Zgolj med zaposlenimi anketiranci bi jih največji delež (66 %) oznako starejšega zaposlenega pripisalo tistim, ki imajo 51 do 50 let, petina vprašanih (21,9 %) pa meni, da so to osebe, stare 61 let ali več. Po mnenju vseh anketirancev so za ljudi v starostni skupini 31–45 let značilne kreativnost, pripravljenost na učenje, ambicioznost, učinkovitost, in prilagodljivost. Starejšim delavcem 46–55 let pripisujejo lastnosti, kot so zanesljivost, znanje, izkušenost, mentoriranje in deljenje znanja.

Mlajši in starejši zaposleni z različnimi percepcijami

Podrobnejši vpogled v rezultate kaže, da med percepcijo mlajših in starejši zaposlenih prihaja do različnega pojmovanja in opisa dela mlajših in starejših zaposlenih. Anketiranci mlajšim zaposlenim (do 45 let) pripisujejo več lastnosti, ki odlikujejo njihovo delo, kot starejšim (nad 46 let).

Mlajši zaposleni (20–45 let) menijo, da so zaposleni, ki imajo 31–45 let: delovni, učinkoviti, prilagodljivi, hitro odreagirajo v kriznih situacijah, mentorirajo, so izkušeni, sprejemajo optimalne odločitve. Te iste lastnosti jim starejši zaposleni (46–70 let) pripisujejo v statistično značilno manjši meri.

Prav tako starejši zaposleni (46–70 let) menijo, da so zaposleni, ki imajo 46–55 let: zanesljivi, mentorirajo, sprejemajo optimalne odločitve, kvalitetno opravljajo svoje delo, dobro delujejo v kriznih situacijah. Te iste lastnosti jim mlajši zaposleni (20–45 let) pripisujejo v statistično značilno manjši meri.

Mlajši z boljšimi digitalnimi kompetencami, za starejše značilna zvestoba

Velika večina vprašanih meni, da imajo uspešna podjetja dober sistem prenosa znanja in veščin s starejših na mlajše (72 %). Odstotek tistih, ki trdijo, da je prenos dober tudi v obratni smeri, torej z mlajših na starejše, je bistveno nižji (47 %).

Raziskava tudi potrjuje domnevo, da imajo mlajši zaposleni boljše digitalne kompetence. Kar 77,7 % zaposlenih anketirancev je namreč dobro uporabo računalnika in tehnologije pripisalo starostni kategoriji zaposlenih 18–30 let, 69 % pa zaposlenim 31–45 let. Slaba petina (19,2 %) vprašanih, ki so zaposleni, je meni, da to velja za tiste, ki so stari med 46 in 55 let, le 1,6 % pa bi to pripisala delavcem, ki so starejši od 56 let.

Po mnenju vseh zaposlenih anketirancev je za starejše zaposlene značilna zvestoba. Največ vprašanih (61,7 %) bi to lastnost pripisalo starostni kategoriji delavcev med 46 in 55 let, 44,8 % jih meni, da to velja za starejše od 56 let. Manj kot tretjina zaposlenih meni, da so delavci med 31 in 45 letom zvesti, najmanj (3,5 %) pa bi to trdilo za mlajše od 30 let.

Zadovoljstvo z delovnim okoljem med mlajšimi in starejšimi približno enako

Splošno zadovoljstvo z delovnim okoljem je tako pri starejših kot tudi mlajših zaposlenih podobna – približno 40 % jih je zadovoljnih ali popolnoma zadovoljnih. Pri različnih vidikih delovnega okolja, je najmanj zadovoljstva pri obeh skupinah zaznanega glede prenosa znanja z mlajših na starejše in pri načinih vodenja.

Do razlikovanj pri obeh skupinah prihaja pri zadovoljstvu zaradi kakovostno opravljenega dela. S tem vidikom je zadovoljna polovica zaposlenih (53 %), ki so stari 46–70 let, medtem kot je v kategoriji zaposlenih 31–45 let približno 41,3 % takšnih, ki so s kakovostjo opravljenega dela zadovoljni ali popolnoma zadovoljni.